पुरु जोशि ज्यु द्वारा आज स्नेह आश्रम मा सहयोग प्रदान | A helpful support and love form Mr. Puru Joshi

कोरिया ब्यवसायी दोङ्देमोनको महासचिव श्री पुरु जोशी ज्युले हामीलाइ धेरै माया गरेर आज नेपालको बसाइमा आएर नानी बाबुलाइ खानेकुरा प्रदान गर्नु मात्र भएन इकु भाइले साचिनै राम्रो काम गर्नु भएको भन्दै म दुइ जना नानीलाइ पढाउछु भनेर भनु भयो हामि अझै खुशि भएका छौ पुरु जोशीजिउको माया र सहयोग को लागि धेरै धेरै धन्याबाद

Korean Businessman Mr. Puru Joshi from Dongdaemun,Korea have showered us with lots of love as he is in Nepal. He have not only provided us with food for kids he have also given a statement to sponsor Sneha Ashram’s two childs. We hope for more support and love in upcoming days from Mr. Puru Joshi

Thank you|Tuesday, June 9|2020